پلی لیست های شارژر انرژری

 • پلی لیست سنتی ایران من بی کلام

  کالکشنی از بهترین موسیقی های بی کلام شامل :

 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر پیانو استاد جواد معروفی
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر استاد جلیل شهناز
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر استاد محمدرضا لطفی
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر استاد پرویز یاحقی
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر در دستگاه ترک
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر در دستگاه شور
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر در دستگاه دشتی
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر در چهارگاه
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر پیانو ایرانی سنتی
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر تک نوازی تار ایرانی
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر تک نوازی سه تار
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر تک نوازی پیانو
 • پلی لیست سنتی ایران من با نوای بی نظیر تک نوازی

پلی لیست انگیزشی بی کلام شامل :
۱. پلی لیست ایران من – نوای زیبا پیانو بی کلام ایرانی از استاد جواد معروفی
۲. پلی لیست ایران من – نوای بسیار زیبای سنتور بی کلام از استاد فرامرز پایور
۳. پلی لیست ایران من – نوای زیبا پیانو بی کلام ایرانی از استاد جواد معروفی
۴. پلی لیست ایران من – استاد احمد عبادی – تکنوازی سه تار بی کلام – دشتی
۵. پلی لیست ایران من – چهار مضراب بینظیر ماهور از استادان جلیل شهناز و پرویز یاحقی
۶. پلی لیست ایران من – نوای بسیار زیبا سنتور بی کلام از استاد پرویز مشکاتیان
۷. پلی لیست ایران من – نوای بسیار زیبا سنتور بی کلام استاد پایور در ارکستر سازهای ملی – شهیدی – سه گاه
۸. پلی لیست ایران من – تکنوازی سه تار بی کلام استاد احمد روزبهانی قطعه ای در بیات ترک اثر شادروان لطفی
۹. پلی لیست ایران من – تکنوازی سه تار بی کلام | تصنیف گلنار
۱۰. پلی لیست ایران من – تکنوازی سه تار، استاد محمدرضا لطفی – معمای هستی
۱۱. پلی لیست ایران من – قطعه ضربی اصفهان استادان جواد معروفی و پرویز یاحقی و جلیل شهناز
۱۲. پلی لیست ایران من – شاهکار استاد جلیل شهناز، نغمه دشتی
۱۳. پلی لیست ایران من – چهارمضراب بیات اصفهان، استاد جلیل شهناز
۱۴. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – بی نهایت
۱۵. پلی لیست ایران من – استاد جلیل شهناز – مقدمه و چهارمضراب دشتی
۱۶. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – رویا
۱۷. پلی لیست ایران من – نوای تار استاد جلیل شهناز
۱۸. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – گل ها
۱۹. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جلیل شهناز – اصفهان
۲۰. پلی لیست ایران من – استاد جلیل شهناز، ضربی نوازی
۲۱. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی
۲۲. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جلیل شهناز
۲۳. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – رویا
۲۴. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – رویا
۲۵. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – رویا
۲۶. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – رویا
۲۷. پلی لیست ایران من – تار استاد جلیل شهناز- ابوعط
۲۸. پلی لیست ایران من – تکنوازی استاد جلیل شهناز در بیات ترک
۲۹. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – کوکو
۳۰. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – فانتزی
۳۱. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – اصفهان
۳۲. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – ارمنی
۳۳. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – رویای طلایی
۳۴. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی – ژیلا
۳۵. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی
۳۶. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی
۳۷. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی
۳۸. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی
۳۹. پلی لیست ایران من – نوای زیبا در بیات ترک
۴۰. پلی لیست ایران من – نوای زیبا در دستگاه چارگاه
۴۱. پلی لیست ایران من – نوای زیبا در دستگاه شور
۴۲. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی
۴۳. پلی لیست ایران من – نوای زیبا از استاد جواد معروفی